We measure the output and results of our training and facilitation efforts. It is documented in audio-visual, numbers as well as descriptive format. Few samples are provided here.

Following is the summary of feedback ratings for more than 150 sessions conducted from Sept 2018 to Aug 2019.

अनु

मुद्दा 

१० पैकी सरासरी

1

सत्राचा विषय माझ्याशी संलग्न/ संबंधित होता

9.04

2

सत्र प्रभावी होते

8.67

3

मला या सत्रातून नवीन माहिती मिळाली 

8.29

4

या सत्रात नवीन पद्धत/ कौशल्य पाहायला/ शिकायला मिळाले

8.36

5

मुलांसोबत/ शाळेसाठी सत्रात शिकलेल्या गोष्टींची मदत होईल

8.55

6

सत्रातील विषयाची मांडणी समजायला सोपी होती

8.38

7

सत्रामुळे माझ्या विचारांना चालना मिळाली

8.70

8

सत्रामध्ये माझे लक्ष्य होते

9.32